top of page

QUESTION PRESENTED ON A TRAY

Waar gaat het om in religies? Wat licht? Waar zit het licht? 
Wat onderscheidt realiteit van fictie wanneer paradijzen worden gecreëerd?

 

What is it about in religions? What light? Where is the light? 

What distinguishes reality from fiction when paradises are created?

 

2000 jaar geleden, Johannes de doper, de stem vanuit de woestijn, riep op om wakker te worden en doopte om dit proces in gang te zetten. Onduldbaar voor machthebbers die teerden op iedereen. Johannes werd onthoofd en Jezus stapte in diens voetsporen. Zijn woorden en daden werden gezien als licht.
 

De gruwelmoorden van IS op de redactie van Charly Hebdo is hier een déjà vue. De boeken Thora, Bijbel en Koran zijn gesloten voor hen. Hun keuze is het van niet te luisteren. Geen communicatie betekent geen licht dat mogelijkheden zichtbaar maakt. Waar is de plek van licht?

De vrouw is geen oosterse prinses met zwart haar en goudschilfers zoals het verhaal uit de bijbel ons vertelt. Zij zou ook van hier kunnen zijn, blond, gulzig, zonder afkeer of blijdschap over wat er gaande is. Misschien verkeert zij in de zachte onwetendheid van een cultuur die vergaat, een uitdovend licht?

En toch, er is het eerste nummer van de vernieuwde Charly Hebdo, klevend aan een wachtpost van IS. Het grote en gedeelde gebed luidde: C’est reparti… chaque fois(!) Opnieuw Licht?

Of gaat het om een verbeten strijd om de sterkste God en om het beste paradijs? En ‘Ik heb gelijk!’

2000 years ago, John the Baptist, the voice from the desert, called for awakening and baptized to set this process in motion. Unbearable for rulers who tarred on everyone. John was beheaded and Jesus followed in his footsteps. His words and deeds were seen as light.
 

The atrocities of IS on the editorial staff of Charly Hebdo is a déjà vue here. The books Torah, Bible and Koran are sealed for them. Their choice is not to listen. No communication means no light that makes possibilities visible. Where is the place of light?
 

The woman is not an oriental princess with black hair and gold flakes as the story from the Bible tells us. She could also be from here, blond, greedy, without aversion or joy about what is going on. Perhaps she is in the soft ignorance of a culture that is decaying, an extinguishing light?
 

And yet, there's this first edition of the renewed Charly Hebdo, sticking to an IS guard post. The great and shared prayer was called: "C'est reparti.... chaque fois(!)". Light again ?
 

Or is it a fierce battle for the strongest God, the best paradise and 'I'm right!'

bottom of page